Kayıt
MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM 

TEMEL  HÜKÜMLER

Madde 1. Derneğin adı: Mağara  Araştırma  Derneği, kısaltılmış adı MAD’dır. Merkezi  Ankara'dadır. Dernek genel kurul kararı ile şube ve temsicilik açabilir, faaliyet alanlarını belirleyebilir, bu alanlara ilişkin değişiklikler ve birleştirmeler yapabilir.

Madde 2. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Ankara’da adres değişikliği yapmaya yönetim kurulu, şube adreslerini bulundukları yerleşim yeri içinde değiştirmeye şube yönetim kurulu yetkilidir.

 

DERNEĞİN  AMACI  VE  YAPILACAK  ÇALIŞMALAR

Madde 3. Derneğin amacı yurdumuzda bulunan mağaraların araştırılması; jeolojik, hidrojeolojik, biyolojik, prehistorik, arkeolojik, coğrafi, tıbbi olarak değerlendirerek kamu yararına hizmet etmek; doğal ve kültürel zenginlikler olarak mağaraların ve mağaraları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çevrenin korunması, mağaracılığın bir doğa sporu olarak geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

 

Madde 4. Dernek amacını aşağıdaki çalışmalar  ile  gerçekleştirir.

 

a)  Türkiye mağaralarının araştırılması  ve  sınıflandırılması,

b) Mağaralarda dernek tüzüğünün amaç maddesinde belirtilen bilimsel çalışmaların yapılması, tıbbi özelliklerin sağlık hizmetine sunulması, doğal güzelliklerin halka tanıtılması, mağara doğal ortamlarının korunması ile ilgili projeler hazırlanması ve yürütülmesi, ülkemizdeki mağaralar ile ilgili ekolojik problemlerin tespit edilmesi, eğitim ve koruma amaçlı projelerin hazırlanması ve/veya bu konuda hazırlık yapanlar ile işbirliğine gidilmesi,

c) Önemli görülen mağaralara dernek amaçları doğrultusunda; bilimsel, sportif, araştırma ve tanıtma gezileri düzenlenmesi, bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalanması,

d) Dernek çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan mağaralar ve bulgular konusunda  makale, dergi ve kitap yayınlanması, raporlar hazırlanması, konferans ve seminerler  düzenlenmesi; sesli, görüntülü, yazılı ve elektronik yayınlar yapılması veya bu alanda çalışan kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi,

e) Yurt içinde ve/veya dışında  bulunan  ve  benzer  konuda  çalışan  kuruluşlarla derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için karşılıklı  bilimsel, sportif ilişkiler kurulması ve işbirliğinin geliştirilmesi ile federasyon başta olmak üzere üst kuruluşlar ve platformların kurulması ve/veya bunlara üye olunması;

f) Şubeler ve temsilcilikler açılması yolu ile sportif mağaracılığın geliştirilmesi ve dernek faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,

g) Mağaraların ekonomik amaçlı kullanılması girişimlerini öncelikle doğa koruma çerçevesinde değerlendirerek görüş oluşturulması, konu ile ilgili diğer resmi/sivil kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmaların yapılması ve çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde bulunulması.

h) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulması.

ı) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul kararı ile taşınmaz mallar satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edilmesi, 

i) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle bu tüzüğe uygun olarak yardım, bağış alır, verir ve şartlı, şartsız vasiyetleri kabul eder.

j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edilmesini, bülten, broşür, gazete, dergi, kitap gibi basılı yayınlar ile sesli, görüntülü elektronik yayınlar üretilmesini sağlar, bu yayınları yayımlar, yayımlatır veya destekler, internet web sitesi, disk, CD, kaset, kartpostal, afiş, filmler yapar, yapılmasını destekler, bu çalışmalara katkı sağlar ve bu çalışmaları yürütenlerle işbirliği yapar, saydam, fotoğraf, resim üretir, üretimini sağlar, yayınlar, yayınlatır, destekler, amaçları doğrultusunda bu ve benzeri girişim ve üretim süreçlerine katkı sağlar.

k) Film gösterimleri, festival, kongre, seminer, sempozyum, konferans, açık oturum, çalıştay, panel, söyleşi, gösteri ve benzeri toplantılar düzenler. Gerekirse yarışmalar düzenler, ödüller koyar.

l) Sergi, panayır, fuar, kermes düzenler, tanıtıcı çalışmalar yapar ve sergi, panayır ve fuar düzenleyenlerle işbirliği yapar, yönlendirici, destekleyici olur, yarışmalar düzenler, ödüller verir.

m) Hukuka, kamu düzeni ve kamu yararına aykırı işlem, eylem ve düzenlemeleri yargı yoluna taşır, ihtilafların çözülmesini için başta dava ve şikayet yolu olmak üzere tüm hukuki yolları yetkili organları eliyle kullanır, gerektiğinde avukata vekâlet vermek suretiyle işlerini vekil ile yürütür, sözleşmeler ve protokoller hazırlar, imzalar, faaliyet konusu ile ilgili davalar açar, açılmış olan davalara katılır.

 

II. BÖLÜM 

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 5. Derneğin  'asil'  ve  'fahri'  olmak  üzere  iki  türlü  üyesi  vardır.

a)  Asil  üye: Dernek  çalışmalarına  düzenli  olarak  katılan  ve  üyelik  aidatlarını  düzenli  olarak  ödeyen gerçek ve tüzel kişi üyelerdir.

b) Fahri  üye: Derneğe, sportif mağaracılık ve mağarabilimine maddi ve manevi  katkılarda  bulunan  gerçek ve tüzel kişilerdir.

Asil üyeler yönetim kurulu kararı; fahri üyeler, yönetim kurulu teklifi ve genel kurul kararı ile dernek üyesi  olabilirler.

 

ÜYE  OLMA ŞARTLARI

Madde 6. Fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat maddeleri uyarınca derneklere üye olması yasaklanmamış olan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olan herkes derneğe üye olabilir.

Türk vatandaşı olmayanların dernek üyesi olabilmeleri  için, Türk  vatandaşlarında  aranan  koşullara  ek  olarak  Türkiye'de  ikamet  etme  hakkına  sahip olmaları gerekir. Fahri  üyelik  için  ikamet  şartı  aranmaz.

 

ÜYELİK  BAŞVURU USULÜ

Madde 7. Üyelik başvurularını değerlendirme ve kabul etme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Üyelik başvuru ve kabul işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Genel Merkezde: Tüzüğün  üye olmak için aradığı şartları taşıyan istekli, üyelik başvuru  formunu  doldurarak yönetim  kuruluna  başvurur. Üyelik başvuru formunda  isteklinin  açık  kimliği, adresi, dernek  tüzük  amaçlarına  uymayı  ve  yıllık  aidatı  ödemeyi  kabul  ettiğine  ilişkin  imzası  ile  derneğin  bir  asil  üyesinin  tanıtma  imzası  bulunur. Yönetim  kurulu  üyelik  için  yapılan  başvuruyu  en  çok  30  gün  içinde  kabul  veya  isteğin reddi  şeklinde  karara  bağlar  ve  durumu başvuru  sahibine  yazı  ile  bildirir. Dernek  üyeliği, gerekli  işlemler  tamamlanıp üye kayıt aidatının yatırılması ile başvuru  sahibinin adının  üye  kayıt  defterine yazılması ve üye kayıt numarası verilmesiyle gerçekleşir.

b) Şubelerde: Üyelik işlemleri, şube bünyesinde genel merkezle aynı şekilde yapılır.

 

ÜYELİĞİN SONA  ERMESİ

Madde 8. Her üye dilediğinde dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ya da dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyen üyeler, durumu derhal yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.

Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ya da amaca zarar verici hareket edenler, kanunların ya da dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybederler. Dernek amaçlarına ya da üye ödev ve yükümlülüklerine aykırı davranan üyeler, Yönetim Kurulu’nun teklifi kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

a) Aidatını  belirtilen zamanda  ödemeyen  üye  yazılı  olarak  uyarılır. Bu  uyarıya  rağmen  bir  ay  içerisinde  ödeme  yapmayan  gerçek ve tüzel kişi üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin işlemler başlatılarak durum ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

b) Yönetim  kurulunca, disiplin  suçu  işlediğine kesin olarak karar verilen üyeler hakkında suçun işlendiği günü takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirme yapılarak karara varılır ve durum üyeye yazılı olarak bildirilir.

c) Yönetim  kurulu  tarafından  genel  kurul  toplantısına  çağırıldığı  halde  özürsüz, mazeret  dilekçesi  vermeksizin  gelmeyen  üye  üyelikten  çıkartılır.

 Üyenin ölümü veya gaipliği, üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması, derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Kendi  isteği  ile  üyelikten  ayrılan  veya  çıkarma  yolu  ile  üyeliği son bulanlar  dernek kimlik  kartlarını  dernek veya şube yönetim kuruluna iade etmek zorundadırlar.

Üyelikten istifa edenler ile dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar kişiler dernek adına ilişki kuramaz, imza atamaz, görüş açıklayamaz. Aksine  hareket  edenler  hakkında  yasal  işlem  yapılmak  üzere  adli  makamlara  başvurulur.

 

Madde 9.   Herhangi bir nedenle dernek üyeliğini kaybeden veya ettirilenler aidatlarını geri alamazlar. Ancak ölüm hali dışında dernek üyeliğinden ayrılan üyeler  üyelikten doğan eski aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

 

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 10. Dernek üyeleri,

Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatlarla kendisine tanınan tüm haklardan yararlanmak, genel  kurulda oy kullanmak, derneğin yetkili kurullarınca derneğin tüm etkinliklerine katılmak hakkına sahiptir.

Genel  kurula  katılmak, genel kurul kararlarına uymak, genel  kurulca  saptanan  üyelik  aidatını  düzenli  olarak  ödemek, diğer resmi ve/veya sivil kuruluşlar ile ilgili yetkili organlarca verilen işbirliği kararlara uymak, sportif mağaracılık ve mağara bilimi ile ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili dernek birimlerini haberdar etmek, yazılı ve görsel çalışmaları tamamlanınca birer örneğini rapor halinde yönetim kuruluna sunmak zorundadır.

 

Madde 11. Dernek  üyesinin  ödemesi  gereken aidatların alınışı:

a) Üyelik  kayıt  aidatı  kişinin üye  kaydı yapılırken bir kez alınır ve 20 YTL’dir.

b) Üyelik  aidatı  ve  yıllık üye aidatı;  yılda  bir kez toplanan genel kurulda  oy  çokluğu ile saptanır.

c) Yıllık üye aidatı yıllık toplam 96 TL’dir. Üye aidatların toplanma şekli yönetim kurulunun çıkaracağı yönerge ile belirlenir.  

 

III. BÖLÜM

DERNEK  ORGANLARI, SEÇİMİ, İŞLEYİŞİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12. Derneğin organları; kanunun aradığı zorunlu dernek organları olup dernek gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu kararı ile başka organlar da oluşturabilir. Şubeler de kendi faaliyet alanları içerisinde şube yönetim kurulu kararı ile başka organlar oluşturabilir. Ancak  organlara;  yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları  devredilemez.

 

GENEL  KURUL  TOPLANTILARI

Madde 13. Dernek  genel  kurulu  toplantı  tarihine  kadar  aidat borcunu ödemiş  olan  üyelerin  tümünden  oluşur. Genel  kurul  iki  şekilde  toplanır :

a) Olağan genel kurul: Yılda bir kez, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının Ocak ayında yapılması zorunludur.

 b) Olağanüstü  genel  kurul: Yönetim  ve  denetleme  kurullarının  gerekli  gördüğü  hallerde  veya  üyelerin  beşte  birinin  yazılı  isteği  üzerine  genel  kurul  toplantıya  yönetim  kurulunca  çağırılır. Denetim  kurulunun  veya  dernek  üyelerinin  beşte  birinin  yazılı  isteği  üzerine  yönetim  kurulu  genel  kurulu  bir  ay  içinde  toplantıya  çağırmazsa  denetim  kurulu  veya  toplantı  isteğinde  bulunan  üyelerden  birinin  başvurusu  üzerine  yerel  sulh  hakimi  duruşma  yaparak  üyelerin  arasından  üç  kişilik  bir  heyeti  genel  kurulu  toplantıya  çağırmakla  görevlendirir.

 

ÇAĞRI  USULÜ

Madde 14. Yönetim kurulu; dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Gündem yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü  arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek koşuluyla yönetim kurulu tarafından üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTININ  YERİ  VE  YETER  SAYISI

Madde 15. Genel  kurul  toplantıları,  dernek  merkezinin  bulunduğu  yerden  başka  yerde  yapılamaz. Şube genel kurulları, bulundukları yerleşim merkezlerinde yapılırlar.

 

Madde 16. Dernek ve şube genel  kurulları, dernek tüzüğüne  göre  genel  kurula  katılma  hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk  toplantıda yeter  sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan  üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından  az olamaz.

 

TOPLANTI  YAPILIŞ  USULLERİ  VE  GÖRÜŞÜLECEK  KONULAR

Madde 17. Dernek ve şube genel kurul toplantıları  belirlenen ve üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca  düzenlenen  listedeki  adları  karşısına  imza  koyarak  toplantı  yerine  girerler. Tüzüğün 16. maddesinde  belirtilen  tam  sayı  sağlanmışsa   durum  bir  tutanakla  saptanır, toplantı  yönetim  kurulu  başkanı  veya  görevlendireceği  yönetim  kurulu  üyelerinden  biri  tarafından  açılır. Açılıştan  sonra  toplantıyı  yönetmek  üzere  bir  başkan,  yeteri  kadar  başkan  vekili  ve  katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı  tutanağını  düzenler  ve  başkanla  birlikte  imzalarlar. Toplantı  sonunda  bütün  tutanak  ve  belgeler  yönetim  kuruluna  verilir.

 

Madde 18. Dernek ve şube genel  kurul toplantısında yalnız gündemde yer  alan  maddeler  görüşülür. Ancak genel kurul toplantılarında hazır bulunan üyelerin en az onda  biri tarafından  görüşülmesi  istenen  konuların  gündeme  alınması  zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19.  Genel  kurul  derneğin  en  yüksek  ve  yetkili  organıdır. Aşağıda  yazılı  hususlar  genel  kurulca  görüşülüp  karara  bağlanır :

a)  Dernek  organlarının  seçilmesi

b)  Dernek  tüzüğünün  değiştirilmesi

c)  Yönetim  ve  denetim  kurulu  raporlarının  görüşülmesi, yönetim  kurulunun  aklanması

d) Yönetim kurulunca  hazırlanan  tahmini  bütçesinin  görüşülüp  aynen  veya  değiştirilerek  kabul  edilmesi

e) Dernek  için  gerekli  taşınmaz  malların  satın  alınması  veya  mevcut  taşınmaz  malların  satılması  konusunda  yönetim  kuruluna  yetki  verilmesi

f) Derneğin başta federasyon olmak üzere üst kuruluşların kuruluşuna, halihazırda kurulmuş olanlara katılması veya bunlardan ayrılması

g) Derneğin  uluslararası  etkinlikte  bulunması, yurt  dışındaki  derneklere  üye  olarak  katılması  veya  ayrılması

h) Derneğin  feshedilmesi

ı) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli gördüğü yerlerde dernek şube ve temsilciliklerinin açılması veya kapatılması

i) Kamu yararına çalışan dernek ve kanunda belirtilen isimlerin alınabilmesi yönetim kurulunu yetkilendirmek

j) Mevzuatta  ve  dernek  tüzüğünde  genel  kurulca  yapılması  belirtilen  diğer  görevlerin  yerine getirilmesi 

 

KARAR YETER SAYISI ve OY KULLANMA USULÜ

Madde 20. Dernek ve şube genel kurul kararları toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ile ilgili alınacak kararlarda toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin çoğunluğu aranır. Derneğin feshi ile  ilgili görüşme tüzüğün özel maddesine göre yapılır.

 Genel Kurulda kararlar açık oy ile alınır. Seçimler gizli oy ve açık sayım ilkesine göre yapılır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Gerçek kişi dernek üyelerinin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişi dernek üyeleri adına tüzel kişi yönetim kurulu başkanı veya yazı ile görevlendireceği bir kişi oy kullanır. Gerçek kişi üyeler oyunu bizzat kullanmak, tüzel kişi üyelerde ise oy kullanmak için oy kullanacak kişinin yazılı olarak yetkilendirilmesi ve yetki yazısını oy kullanmadan genel kurula sunma koşulu aranır.

 

YÖNETİM  KURULUNUN  OLUŞTURULMASI  VE  GÖREVLERİ

Madde 21.  Yönetim  kurulu, beş  asil  ve  beş  yedek  üye  olmak  üzere  genel  kurulca  gizli  oyla  seçilir. Asil  üyelerde  boşalma  olduğu  taktirde  en  çok  oy  alandan  başlayarak  yedek  üyelerin  göreve  çağırılması  zorunludur.

Yönetim  kurulu  aşağıdaki görevleri  yerine  getirir:

a)  Derneğin  amaçları  doğrultusunda  etkinliklerini  düzenlemek  ve  yürütmek

b) Derneği  temsil  etmek  veya  bu konuda kendi   üyelerinden  bir  veya  birkaçına  yetki  vermek

c) Derneğin  gelir  ve  gider  hesaplarına  ilişkin  işlemleri  yapmak  ve  gelecek  döneme  ait  tahmini  bütçeyi  hazırlayarak  genel  kurula  sunmak

d) T.C.  vatandaşı  olmayanların  dernek  üyeliğine  kabulü  halinde  10  gün  içinde keyfiyeti mahallin  en  büyük  mülki  amirliğine  bildirmek

e) Üyelere  ve  disiplin  uygulamalarındaki  aksaklıklarla  ilgili  gerek  bir  başvurma  üzerine, gerek  doğrudan doğruya  kurula  yansıtılan  konular  hakkında  karara  varmak

f) Alt  birim  sorumlularınca  verilen  kararlardan  onay  gerektirenleri  incelemek  ve  sonuca  bağlamak

g) Denetleme  kurulunun  raporlarını  incelemek  ve  gerekli  işlemleri  yapmak

h)  Dernek   tüzüğünün  ve  mevzuatın   kendisine  verdiği  diğer  işleri  yapmak  ve  yetkileri  kullanmak   

ı) Kamu yararına çalışan dernek ve kanunda belirtilen isimlerin alınabilmesi için çalışma ve başvurular yapmak

i) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ulusal/uluslararası faaliyet ve işbirliği için gerekli tüm çalışmaları yapmak

j) Genel Merkez ve şubelerin tüm karar ve işlemlerini izlemek ve gerektiğinde denetlemek, çalışmalarını düzenlemek için yönerge oluşturmak, kararlar almak. Gerekli hallerde şubelerin denetimi için alt birimler oluşturmak

 

Madde 22.  Yönetim  kurulu  ilk  toplantısında  görev  bölümü  yaparak  kendi  arasında  bir  başkan, bir  başkan  yardımcısı, bir  sekreter ve bir  sayman seçer. Başkan, yönetim kurulunu yönetir ve derneği temsil eder. Başkanın olmadığı durumlarda yönetim kuruluna başkan yardımcısı başkanlık eder. Yönetim kurulu, başkanlığın boşalması halinde, yeni başkanı seçer.  Sekreter, dernek yönetim kurulunun kararlarının uygulanmasını sağlar, yazışmaları yürütür, toplantı gündemlerini hazırlar, başkan ve başkan yardımcısının olmadığı hallerde derneği temsil eder. Sayman, derneğin mali işleriyle ilgilenir, gerekli  kayıtları tutar. Derneğin parası ulusal bir bankada açılan hesapta bulundurulur, dernek hesabından para çekilmesi, yönetim kurulu kararı ile yetkilendirilen; saymanın veya dernek üyelerinin imzalarıyla olur.

 

Madde 23.  Yönetim kurulu ayda bir defa toplanır. Toplantı için en az üç üyenin hazır bulunması, bunlardan birinin başkan veya başkan yardımcısı olması şarttır. Kurul kararları adi çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu  toplantısına  özür belirtmeksizin üst  üste  üç  defa  gelmeyen  üye  ayrılmış  sayılır. Eğer mazeret söz konusu ise üyenin  bunu  katılamayacağı  toplantıdan  önce  bildirmesi  ve  mazeretin yönetim  kurulunca  onaylanması  gerekir.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 24. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle (yedeklerinde getirilmesinden  sonra) üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu  üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının  yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk  hakimi duruşma yaparak  dernek üyeleri  arasından seçeceği  üç kişiyi, bir  ay  içinde genel  kurulu toplamakla görevlendirir.

 

DENETİM KURULU OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

Madde  25. Dernekte iç denetim esastır. Denetim  kurulu  üç asil, üç  yedek  üye  olmak  üzere  genel  kurulca  seçilir. Denetçiler  yönetim  kurulunun  işlerini, defter  ve  kayıtlarını  tüzük  ve  ilgili  mevzuata  uygunluğu  açısından  denetlemekle  görevlidir. Denetim  görevlerini  istedikleri  zaman  yapabilirler, ancak  iki  denetim arasındaki  süre  6  ayı  geçemez. Denetimler  sonunda  durumu  belirten  bir  tutanak  düzenlenerek  yönetim  kuruluna  verilir. Denetçiler  dönem  sonunda  düzenledikleri  raporu  genel merkez genel  kuruluna sunarlar. Denetim  sonunda, mali  işlerde  kesin  bir  yolsuzluk  saptanır  ve  bu  hususta  bütün  üyeler  birleşirse, durum  ayrıntılarıyla  yönetim  kuruluna  bildirilir  ve  genel  kurulun  olağanüstü  toplantıya  çağırılması  istenir. Yönetim  kurulu, denetçilerin  gün  ve  gündem  saptayarak  yaptıkları  isteme  uymak  zorundadır. Denetçiler, dinleyici  sıfatıyla  yönetim  kurulu  toplantılarına  katılabilirler, ancak  yönetsel  işlere  karışamazlar.

 

DERNEK  ALT  BİRİMLERİ

Madde 26. Birimlerin çalışması genel merkez yönetim kurulunca belirlenen yönerge  çerçevesinde  sağlanır.

 

ORGANLARA  SEÇİLENLERİN  İDAREYE  BİLDİRİLMESİ

Madde  27.  Genel  kurulca  yapılan  seçimi  izleyen  otuz  gün  içinde  yönetim  kurulu  başkanı tarafından, yönetim  ve  denetleme  kurullarına  seçilen  asil  ve  yedek  üyelerin  ad  ve  soyadları, baba  adları, doğum  yeri  ve  tarihleri, meslekleri, ikametgahları, dernek  merkezinin  bulunduğu  yerin  en  büyük  mülki  amirine  yazı  ile  bildirilir. Şube genel kurulları için de aynı hükümler geçerlidir.

 

DİSİPLİNE  İLİŞKİN  HÜKÜMLER

Madde 28. Derneğe  kayıtlı  üyelerden  tüzük, yönerge  ve  yasalara  aykırı  hareketi  görülenlerle, kabullendiği  anlaşmalara  uymayan  ve  konu  ile  ilgili  işlerde  gerek  kasten  ve  gerekse  ihmal  göstermek  suretiyle  zarara  yol  açanlara  savunmaları  alındıktan  sonra  1  ay  içerisinde  aşağıdaki  cezalar  yönetim  kurulu  kararı  ile  verilir.

1. Uyarı

2. Kınama

3. Görevden  alma

4. Üyelikten  çıkarma

Yönetim kurulunun çağrısına rağmen savunma vermeyen üyeler, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

a) Yukarıdaki  cezaların  verilmesinde  sıra  gözetilmez. Ancak  suç  sayılan  fiilin  nitelik  ve  sonucuna  göre  cezalardan  birisi  uygulanır.

b) Uyarı ve kınama  cezalarına  karşı  itiraz  edilemez. Görevden alma ve üyelikten çıkarma  cezalarına karşı cezanın  yönetim  kurulu  tarafından  üyeye  bildirilmesini  takip eden  yazılı  olarak  ve  gerekçe  göstererek  itiraz  edilebilir.

c)  Verilen  kınama, görevden alma ve üyelikten çıkarma cezaları  gerekçeleri  ile  beraber  üyenin  özel  kaydına  işlenir. İki  yıl  hiç  ceza  almayan  üyenin  daha  önce  almış  olduğu  cezalar  kayıtlardan  çıkarılır.

 

DERNEĞİN  GELİRLERİ

Madde 29. Derneğin  gelir  kaynakları  şunlardır :

a)  Üye  aidatları

b) Derneğin  yaptığı  yayınlar, düzenlenen  gezi, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor  yarışması ve konferans gibi  etkinliklerden  sağlanan  gelirler

c) Derneğin ayni ve nakdi mal varlığından sağlanan gelirler, faizler ve fon kazançları ile varsa işletmelerinden sağlanan gelirler.

d)  Özel  kişi  ve  kuruluşlardan  alınacak  bağış ve yardımlar ile vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,

e) Yardım  toplama  hakkındaki  düzenlemelere  uygun  olarak  toplanacak  bağış  ve  yardımlar.

f) Her türlü nakdi ve ayni yardımdan ibarettir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 30. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER  VE  KAYITLAR

Madde  31. Dernek, Kanun’un aradığı ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen defterleri tutar.

Bu madde gereği tutulması gereken defterlerin noter veya dernekler dairesi başkanlığınca tasdik edilmiş olması gerekir.

 

GELİR  VE  GİDERLERDE  USUL

Madde  32. Dernek  gelirleri  alındı  belgesi  ile  toplanır  ve  giderler  harcama  belgesi  ile  yapılır. Bu  belgeleri  saklama  süresi, özel  kanunlarla gösterilen  daha  uzun  süreye  ilişkin  hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek  gelirlerinin alınmasında kullanılacak  basılı  alındı  belgelerinin, 5253 sayılı Dernekler  Kanunu ilgili maddesine ve yönetmeliğe uygun  olması zorunludur.

 

 DERNEK  TÜZÜK  VE  İKAMETGAHININ  BİLDİRİMİ

Madde 33. Dernek tüzüğü, genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilmesi durumunda değişiklik metni 30 gün içerisinde dernekler dairesi başkanlığına sunulur. Tüzük ve dernek  ikametgahında  yapılan  değişikliklerde de  aynı  usule  uyulur.

 

IV. BÖLÜM

ŞUBELERİN ORGANLARI, ORGANLARIN SEÇİMİ, İŞLEYİŞİ, GÖREV VE YETKİLERİ

ŞUBELERİN KURULMASI

Madde 34. Şube açılmasına dernek genel kurulunda toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Genel kurul tarafından, bu konuda çalışma yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Yönetim kurulunca görevlendirilen ve yetki verilen en az 3 üye tarafından kuruluş çalışmaları yürütülür. Şube açılması işlemleri dernekler kanununa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak  yürütülür.

 

ŞUBE GENEL  KURUL  GÖREV  VE  YETKİLERİ

Madde 35. Şube genel kurulları, şubeye kayıtlı asli üyelerden genel kurula katılma hakkına haiz olanlardan oluşur ve her yıl genel merkez genel kurul toplantısından  iki ay önce ekim ayında yapılır.

Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler.

 

a) Şube organlarının seçilmesi

b) Şube yönetim ve şube denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, şube yönetim kurulunun  aklanması

c) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek  kabul  edilmesi

d) Gerekli durumlarda; tüzük değişikliği için dernek genel kuruluna öneri hazırlanması

e) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde şube genel kurulunca yapılması belirtilen diğer  görevlerin yerine getirilmesi

 

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

Madde 36. Şube yönetim  kurulu, beş  asil  ve beş  yedek  üye  olmak  üzere  şube genel  kurulunca  gizli  oyla  seçilir. Asil  üyelerde  boşalma  olduğu  taktirde  en  çok  oy  alandan  başlayarak  yedek  üyelerin  göreve  çağırılması  zorunludur.

Şube Yönetim  kurulu  aşağıdaki  görevleri  yerine  getirir:

a)  Derneğin  amaçları  doğrultusunda  etkinliklerini  düzenlemek  ve  yürütmek

b) Derneği; şube seviyesinde temsil  etmek  veya  bu konuda kendi  üyelerinden  bir  veya  birkaçına  yetki  vermek

c) Şubenin  gelir  ve  gider  hesaplarına  ilişkin  işlemleri  yapmak  ve  gelecek  döneme  ait  tahmini  bütçeyi  hazırlayarak  genel  kurula  sunmak

d) T.C. vatandaşı olmayanların  dernek  üyeliğine  kabulü  halinde  10  gün  içinde  mahallin  en  büyük  mülki  amirliğine  bildirmek

e) Üyelere ve disiplin  uygulamalarındaki  aksaklıklarla  ilgili  gerek  bir  başvurma  üzerine, gerek  doğrudan doğruya  kurula  yansıtılan  konular  hakkında  karara  varmak

f) Alt birim sorumlularınca  verilen  kararlardan  onay  gerektirenleri  incelemek  ve  sonuca  bağlamak

g) Denetleme  kurulunun (şube ve/veya genel merkezden görevlendirilmiş) raporlarını  incelemek  ve  gerekli  işlemleri  yapmak

h) Dernek  tüzüğünün  ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri şube seviyesinde yapmak ve  yetkileri  kullanmak   

ı) Şubenin genel merkez ile uyumlu çalışmasını sağlamak

i) Şube genel kurulundan sonra en geç bir ay içinde; genel kurul ile ilgili ayrıntılı raporu ve genel kurul tutanaklarını genel merkez yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek

 

Madde 37. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak kendi arasında; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Seçilenlerin görevleri; şube bünyesinde genel merkez yönetim kurulunun aynısıdır.

 

Madde 38. Şube yönetim kurulu ayda bir defa toplanır. Toplantı için yönetim kurulunun üç üyesininde hazır bulunması gereklidir. Kurul kararları adi çoğunlukla alınır.

 

ŞUBE DENETİM  KURULU  OLUŞTURULMASI  VE  GÖREVLERİ

Madde 39. Şube denetim kurulu; üç asil ve üç yedek olmak üzere şube genel kurulunca seçilir. Şube denetim kurulunun yetki ve görevleri; şube bünyesinde genel merkez denetleme kurulu görev ve yetkilerinin aynısıdır.

 

ŞUBELERİN GELİRLERİ

Madde 40. Şube gelirleri;

a) Şubeye kayıtlı üyelerden alınan aidat,

b) Tüzüğün 29. maddesinde gösterilen kaynaklardan şube faaliyetleri ile sağlanacak gelirler,

c)  Genel Merkezce yapılan ayni ve nakdi katkılardan oluşur.

 

ŞUBELERİN GENEL MERKEZE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 41. Bütün şubeler genel merkeze bağlı alt birimler şeklinde çalışırlar. Şubeler tüzükteki amaçların gerçekleşmesi için, kuruldukları yerleşim yerinde derneği temsil ederler.

Şubenin genel merkeze karşı görev ve sorumlulukları şunlardır.

a) Şubeler dernek amacını gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmaları yazılı raporlar halinde dernek yönetimine bildirirler. Bununla ilgili çalışmalar, yönetim kurulunun hazırladığı yönergeler doğrultusunda sürdürülür.

b) Şubeler genel merkezin verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

c) Şubeler derneğin etkinlik alanı ile uğraşan diğer kuruluşlarla yapacakları iletişim ve ortak çalışmalarda genel merkeze karşı sorumludurlar. Yabancı ülke kuruluşları ile olan ilişkiler genel merkez tarafından yürütülür. Şubeler ancak genel merkez tarafından yetki verilmesi halinde bu kuruluşlar ile iletişim kurabilirler.

d) Şubelerdeki üyeler aidatlarını şube saymanına öderler. Bu aidatlar şube geliri olarak sınıflanır. Şubeler elde ettikleri gelirin % 20 sini genel merkeze aktarırlar. Bu miktar şube genel kurulu öncesi, şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan muhasebe raporunda belirtilir. Bu miktarın arttırılması, şube yönetim kurulunun önerisi ile şube genel kurulunun yetkisindedir. Belirlenen miktarın genel merkeze aktarılması şube genel kurulundan sonra en geç bir ay içinde gerçekleşir. Şubeler mali sıkıntıya girerse; bu ödeme genel merkez yönetim kurulunun kararı ile yapılmaz.

e) Şube yönetimlerinin aldıkları kararlar dernek yönetiminin denetimine açıktır. Anlaşmazlık oluşması durumunda dernek yönetiminin konu ile ilgili aldığı kararlar esastır. Bu durumda; şube yönetimi alınan bu kararları uygulamakla yükümlüdür.

 

ŞUBELERİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Madde 42. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

 

V. BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

 

GENEL KURUL  KARARI  İLE  FESİH

Madde  43.  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise üyeler tüzüğün 14. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

 

MAHKEME  KARARI  İLE  FESİH  VEYA  KAPATILMA

Madde  44. Dernekler  Kanunu’nda ve diğer  kanunlarda  öngörülen  hallerde  dernek  ancak  mahkeme  kararıyla  fesh  edilir  veya  kapatılır.

 

KENDİLİĞİNDEN  DAĞILMIŞ  SAYILMA

Madde 45. Dernek, kuruluş  amaç  ve  şartlarını  kaybettiği  veya acze  düştüğü  veya  yönetim kurulunun  tüzük  gereğince  kurulmasına  imkan  kalmadığı  veya  16. maddede  belirtilen yeterli sayının bulunmaması sebebi ile üst üste iki olağan genel merkez genel kurul  toplantısının yapılamadığı  hallerde, kendiliğinden  dağılmış  sayılır. Kendiliğinden  dağılma  halinin  tesbiti, dernek  merkezinin  bulunduğu  yeri  en  büyük  mülki  amirinin  kararı  ile  olur.

 

TASFİYE 

Madde  46. Derneğin  genel  kurul  tarafından  fesh  edilmesi  halinde; derneğin  mal, para  ve  hakları  genel  kurulca  belirlenen  kurum  veya  kuruluşlara  bağışlanır. Genel  kurulca  bu  konuda  bir  karar alınmamış  ise  veya  dernek  kendiliğinden  dağılmış  duruma  düşer  ise  veya  mahkemece  fesh edilir  veya  kapatılırsa, derneğin  bütün  mal, para  ve hakları  mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Madde 47. Bu tüzükte geçen “Genel Kurul” ve “Genel Merkez Genel Kurul”, Mağara Araştırma Derneği Merkez Genel Kurulu’nu;  “Yönetim  Kurulu”, “Merkez Yönetim Kurulu”, “Genel Merkez Yönetim Kurulu”, Mağara Araştırma Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nu; “Şube Genel Kurulu” Şube Genel Kurullarını; “Şube Yönetim Kurulu”, Şube Yönetim Kurullarını ifade eder. 

 

TÜZÜĞÜN KABULÜ

Madde 48: 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca yeniden düzenlenen V Bölüm ve 48 maddeden oluşan bu tüzük 16/02/2010 tarihinde yapılan olağan genel kurulda düzeltilerek kabul edilmiştir.

 

YÖNETİM KURULU

Vedat GÜN                     : Başkan

Emre Baturay ALTINOK : Başkan Yardımcısı

Tulga ŞENER                  : Genel Sekreter

Hakan ERDEMİR            : Sayman

Ömer ÇETİNKAYA          : Üye

YORUMLANAN
nureddin91
nureddin91
Merhaba, Fotoğraf galerisindeki fotoğraflar açılmıyor.
mangit
mangit
Kıymetli Hocam; Yıllar önce Kütahya-Emet ilçesinde
Tamer
Tamer
Tebikler ....
mtnylnz
mtnylnz
Ayva ini mağarasında fazlasıyla yarasa var.
Tamer
Tamer
bende düşünüyordum güzel bir dövme yaptırmayı... iyi denk
Tamer
Tamer
elimize sağlık :)
ETKİNLİK TAKVİMİ
«    Mayıs 2024    »
PtSaÇaPrCuCtPz
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031